Wisutthikasattree School

02-462-5428

Wisutthikasattree School

วัฒนธรรมองค์กร : รักสถาบัน รักความเป็นไทย รักสามัคคี

เอกลักษณ์องค์กร : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่น

อัตลักษณ์องค์กร : คนดีศรีวิสุทธิ์

เป้าหมายองค์กร : นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี รักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ Vision

“โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เป็นสถานศึกษาที่ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล พร้อมคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางเทคโนโลยี

รักษ์สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ Mission

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
  2. พัฒนาประสิทธิภาพด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
  5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี : Wisutthikasattree School

สุภาพสตรี

ศรีวิสุทธิ์

สุภาพบุรุษ

ลูกดอกบัว

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

นายวิโรจน์ จำปาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

นายนรภัทร สิงห์นวล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวณิลารัตน์ พึ่งงาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

Thai Language

วิทยาศาสตร์ฯ

Science and Technology

คณิตศาสตร์

Mathematics

สังคมศึกษาฯ

Social Studies

ศิลปะ

Art

การงานอาชีพ

Career

สุขศึกษาและพลศึกษา

Health and Physical Education

ภาษาต่างประเทศ

Foreign Language

การแนะแนว

Guidance

Social Media

ผลงานนักเรียน/รางวัล/ความภาคภูมิใจ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

Photo Album

รวมภาพกิจกรรมของโรงเรียนวิสุทธิษัตรี โดย…ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี : Wisutthikasattree School