foto1
Welcome to Wisutthikasattree School
foto1
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ยินดีต้อนรับ
foto1
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี : ยินดีต้อนรับ
foto1
สุภาพสตรีศรีวิสุทธิ์
foto1
สุภาพบุรุษลูกดอกบัว
FAX : 02-4633439
TEL : 02-4625428

WisutthikasattreeSchool Update

การฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

     

สื่อการสอนออนไลน์

ลิงค์ภายนอก

ITA ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐาน                         
O1 : โครงสร้าง
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
O5 : ข้อมูลติดต่อ
O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

♦ การประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

♦ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
O9 : Social Network

 

การบริหารงาน                     

♦ การดำเนินงาน
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

♦ การปฏิบัติงาน
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

♦ การให้บริการ
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 : E-Service

 

การบริหารงานงบประมาณ      
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

♦ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การส่งเสริมความโปร่งใส        
♦ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

♦ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
♦ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

♦ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

♦ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

♦ แผนป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดกิจกรรมกีฬาสี 2565 ระหว่างวันที่

8-9 กันยายน พ.ศ.2565

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจัดกิจกรรม ทำน้ำพริกเครื่องเคียง

เพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายนรภัทร สิงห์นวล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะครูงานคอมพิวเตอร์ และงานโสตทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน ทางด้านเครื่องมือ สื่อเทคโนโลยี ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และดร.วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พร้อมด้วยครูนันชลี โพธิ์สุวรรณ และครูสิริรักษ์ สิงห์เอี่ยม เข้าร่วมประชุม “การดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) ณ ห้องประชุมสพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 

  

ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง การเสนอราคาและรายละเอียดเงื่อนไขผู้ประกอบการงานอุบัติเหตุนักเรียน และ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมผ่านโปรแกรม zoom และเพจศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ด้วยสมาคมผู้จัดทำและผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม... โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เปิดรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ.2565 
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้เข้าเฝ้าฯรับประทานทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท จากท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 26-27 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณะครูงานห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.5/1 และ ม.6/1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)  สามารถชมภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่ Facebook Page : Gifted W.K.
เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตาทั่วไป) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอกพิเศษ รัศมีพิมนล์พันธุ์ (คุณพ่อของสามีคุณครูสิรินารถ พิมนล์พันธุ์)
 เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการวิโรจน์  จำปาทอง, ครูพนม  ทองสุ่ม และตัวแทนนักเรียน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564 ได้เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทปราการ 
 
เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ดำเนินการตรวจ ATK ให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 100% 
 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
จัดกิจกรรม "ตรุษจีน" ประจำปี 2565 (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) 
新正如意 新年发财 
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นายวิโรจน์ จำปาทอง เข้าพบพระพรหมวิสุทธาจารย์ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นายวิโรจน์ จำปาทอง ถวายพุ่มผ้าป่า  ณ วัดโปรดเกษเชษฐาราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ดำเนินการตรวจ ATK ให้นักเรียนและครู 100%
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวิษัตรีดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์นักเรียนโครงการช้างเผือก และโควต้านักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวิษัตรีดำเนินการตรวจ ATK ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา / อบรมการตรวจ ATK ด้วยตนเอง

 

 

 >>>OBEC Line : Wisutthikasattree School

 

 

 

   
     
     
     

 

 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

No Articles for this News Feed

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิโรจน์ จำปาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายนรภัทร สิงห์นวล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวณิลารัตน์ พึ่งงาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ

Link/ฐานข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

018191
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปห์ดานี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
859
828
1687
12059
18191
0
18191

Your IP: 3.223.3.251
2022-09-26 20:01

เข้าสู่ระบบ