foto1
Welcome to Wisutthikasattree School
foto1
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ยินดีต้อนรับ
foto1
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี : ยินดีต้อนรับ
foto1
สุภาพสตรีศรีวิสุทธิ์
foto1
สุภาพบุรุษลูกดอกบัว
FAX : 02-4633439
TEL : 02-4625428

WisutthikasattreeSchool Update

การฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

     

สื่อการสอนออนไลน์

ลิงค์ภายนอก

eBook : WiSUT ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายวรพจน์ สิงหาราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เข้าเยี่ยมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ 5ค "5 มิติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" สพม.6 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ " คุณภาพ คุณธรรม ความเสมอภาค ความทันสมัย และความปลอดภัย  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  งานธรรมศึกษาได้เข้ากราบถวายหนังสือขอกราบอาราธนา พระเดชพระคุณ พระพรหมวิสุทธาจารย์ มาเป็นประธานในพิธิเปิดสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ธรรมพิเศษวิสุทธิกษัตรี-อาษาวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓   นำโดยว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา และคณะรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน 

 

 

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
"จัดกิจกรรมแกนนำนักเรียนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE " โดยนายนรภัทร สิงห์นวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม ณ หอประชุม ชณิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิ​กษัตรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายวรพจน์​ สิงหราช ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีว่าที่ร้อยโทขจร​ศักดิ์​ เจริญ​ฤทธิ์​วัฒนา ประธานจัดการแข่งขัน และผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิ​กษัตรี​ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฟุตซอล​ สพฐ.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนปทุมคงคา จ.สมุทรปราการ

 

    

ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ​โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง​ แนวปฏิบัติ​สำหรับครูในการดูแลนักเรียน​
ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563​ เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ ชัดเจน​ และเหมาะสม​ ดังรายละเอียด​ตามเอกสารที่แนบ...
เรียน ผู้ปกครอง
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันหยุด
คือ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงเป็นวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทดแทน ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
จึงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
                          
ประกาศ...โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...ดาวน์โหลด
 

กีฬา / นันทนาการ

No Articles for this News Feed

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิโรจน์ จำปาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนรภัทร สิงห์นวล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

Link/ฐานข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ